Jako gospodarz, który posiada własne źródła energii odnawialnej, możesz stać się prosumentem,
to znaczy, że będziesz mógł magazynować wytworzone nadwyżki w swojej sieci energetycznej i odebrać je latem,
gdy zużycie energii w rolnictwie jest większe.

 

W przypadku, gdy nie będziesz mieć możliwości zostania prosumentem
(posiadając taryfę G w budynku mieszkalnym i taryfę C w budynkach gospodarczych),
wyprodukowane nadwyżki energii będziesz mógł odsprzedać do zakładu energetycznego.

Korzyści dla gospodarstwa rolnego:

 • Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego, tańsza produkcja płodów rolnych;

 • Obniżenie rachunków za energię elektryczną do minimum;

 • Uwolnienie się od dostawców energii elektrycznej oraz podwyżek cen energii;

 • Przewidywalność cen energii w długim czasie, lepsze planowanie kosztów gospodarstwa;

 • Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego);

 • Podniesienie wartości nieruchomości;

 • Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego;

 • Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji w system fotowoltaiczny;

 • Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii.

AGROENERGIA – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Nabór wniosków: od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r.

Cel programu: Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

 

Dla kogo jest ten program?

Dla rolników indywidualnych, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zakres modernizacji energetycznej działalności rolnej

1. Zakup i montaż nowych źródeł energii cieplnej i elektrycznej

 • Źródła odnawialne: elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, biogazownie, pompy ciepła.
 • Źródła kogeneracyjne: kogeneracji gazowej i biomasowej.
 • Technologie wykorzystujące ciepło odpadowe, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 • Magazyny energii

 

2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń poprzez zastąpienie ich urządzeniami lub instalacjami produkcyjnymi, które generują mniej surowców wtórnych, odpadów lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów.
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

 

3. Przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach gospodarstw rolnych.

Jaka forma dofinansowania?

 

1. Dotacja

Dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 800.000 zł. W przypadku montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej w ilości przekraczającej wartość zapotrzebowania gospodarstwa rolnego, do obliczenia wysokości dofinansowania stosuje się przepisy o pomocy publicznej.

 

2. Pożyczka

Pożyczka może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki: od 100 000 zł do 2 000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % w skali roku, okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Okres kwalifikowalności wydatków / realizacji projektów

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2025 r.,
w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
Dofinansowanie może być udzielone na prace rozpoczęte i nie zakończone.

Okres wdrażania projektów

Program realizowany będzie w latach 2019-2025,
przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów)
podejmowane będą do 2023 r. a środki wydatkowane mogą być do 2025 r.

Koszty kwalifikowane

Wydatki Wnioskodawcy, które podlegają dofinansowaniu:

 • Przygotowanie przedsięwzięcia: audyt środowiskowy, audyt energetyczny gospodarstwa rolnego.
 • Zarządzanie przedsięwzięciem: nadzór inwestorski i projektowy we wszystkich branżach.
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowania do zarządzania energią, dokumentacje projektowe i inne.
 • Zakup i montaż technologii OZE, kogeneracji, technologii przetwarzających odpady, magazynów energii.
 • Zakup i montaż nowych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń.
 • Izolacji instalacji przemysłowych.
 • Przebudowa lub remontu budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w ramach termomodernizacji.
 • Modernizacja i wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych.

Firma DGE Sp. z o.o.

 • Dostarcza klientowi rzetelną wiedzę o tym z jakich programów może skorzystać i wyręcza klienta w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania,
 • Doradza klientowi, w jaki sposób może obniżyć koszty energetyczne w swoim gospodarstwie,
 • Opracowuje projekt instalacji fotowoltaicznej lub termomodernizacyjnej pod indywidualne potrzeby klienta,
 • Wykonuje dla klienta audyt energetyczny i studium wykonalności,
 • Sprawnie przygotowuje dla klienta wniosek o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentacją techniczną, wymaganą w ramach programu „Agroenergia“),
 • Buduje dla klienta instalację fotowoltaiczną “pod klucz” i dokonuje w imieniu Klienta wszelkich uzgodnień z Zakładem Energetycznym.

Stwórz własną elektrownię i uniezależnij się od dostawcy prądu.

Umów się na bezpłatną konsultację

Skontaktuj się z nami i wykorzystaj jak najszybciej szerokie możliwości oszczędności w swoim gospodarstwie 

Chcesz porozmawiać?

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami. Mogą Państwo skorzystać z poniższego formularza lub danych kontaktowych znajdujących się poniżej.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DGE z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, zwana dalej Spółką;
  2. Administratorem Danych w Spółce jest Pan Artur Matuszczyk (e-mail: artur.matuszczyk@dge.com.pl);
  3. Dane zostały pozyskane z zakładki internetowej www.dge.com.pl – kontakt;
  4. Spółka pozyskała dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu biznesowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt c);
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia, odrzucenia lub kontynuacji współpracy;
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   

  Akceptuję

  Jesteśmy tutaj

  Zobacz jak do nas dojechać.

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

  Developer tools

  ReD Responsive Framework version