Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu energii elektrycznej czynnej w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawowe akty regulujące procedurę zakupu energii to:

 Ustawa Prawo Energetyczne. Określa swobodę wyboru dostawcy energii wg zasady TPA. Ustawa określa również odpowiedzialność Operatora Systemu Dystrybucji (ciągłość i jakość dostaw – nie istnieje ryzyko przerwania dostaw z powodu problemów z dostawcą TPA, gdyż zawsze przysługuje tzw. „sprzedawca z urzędu”, stawki dystrybucyjne – zatwierdzane przez URE i takie same dla wszystkich).

 Ustawa Prawo zamówień publicznych. Określa, że obowiązek przetargowy dotyczy sytuacji, kiedy wartość przedmiotu zamówienia przekracza 30 000 EUR. Obowiązkiem przetargowym jest objęty jedynie element konkurencyjny (energia elektryczna czynna). Od 1 lipca 2007 istnieje swoboda wyboru sprzedawcy energii (podmiot odpowiedzialny za ww. składnik). Z procedury przetargowej wyłączony jest element przesyłowy (istnieje monopol lokalny).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Określa, że Operator Systemu Dystrybucji dostosowuje w niezbędnym wymiarze układy pomiarowe na własny koszt (dla grup taryfowych C i G).

Nasza rola 

Wspierając Państwa w działaniach, w procesie przeprowadzenia poprawnej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej, proponujemy Państwu:

 • przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego
 • przygotowanie niezbędnych danych oraz informacji do przeprowadzenia procedury przetargowej
 • ustalenie strategii i harmonogramu przeprowadzenia procesu zakupu energii elektrycznej
 • przygotowanie pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności:
  1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
  2) formularza oferty
  3) formularza cenowego
  4) stosownych oświadczeń dla Wykonawców
  5) wzoru umowy zakupu energii elektrycznej (najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez Wykonawców część SIWZ)
  6) opracowanie kryteriów oceny ofert
 • poinformowanie potencjalnych oferentów o prowadzonym przetargu
 • kompleksową pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania w trakcie postępowania przetargowego
 • uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
 • nadzór nad ewentualną zmianą sprzedawcy energii.

 

Dlaczego warto zorganizować przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej?

 • ze względu na charakter przetargu nieograniczonego możliwe jest uzyskanie cen korzystniejszych niż proponuje lokalny sprzedawca, który też ma prawo wziąć udział w przetargu, ale pod presją konkurencji,
 • do przetargu (w ramach zamówienia wspólnego) można dołączyć również inne punkty poboru (np. jednostki organizacyjne),
 • Ustawa PZP rozdziela zamówienie na dystrybucję i obrót, dlatego według Ustawy oraz rekomendacji URE jednostka publiczna powinna zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej (element konkurencyjny),
 • rozliczenie na podstawie rzeczywistego zużycia energii w okresie rozliczeniowym (brak prognoz),
 • istnieje możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków rozliczeń (dłuższe terminy płatności – powyżej 14 dni),
  gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres trwania umowy.

WYPRÓBUJ NAS!
Stoimy na straży twoich wydatków na usługi dystrybucji energii.
Skontaktuj się z nami!

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version